ABOUT US

ขอบข่ายงานด้านซอฟท์แวร์

รับพัฒนาโปรแกรมระบบงานต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบบัญชี Express และ โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

รับปรึกษาออกแบบและวางระบบโปรแกรมบัญชี Express ให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า

รับเขียน Report Software Express

จำหน่าย Software NXGBI ( Next Business Intelligent ) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Software Express

ให้บริการบำรุงรักษา (MA) โปรแกรมที่จัดทำ ตามระยะเวลาที่กำหนดแบบรายปี

รับแก้ไข ปรับปรุง หรือ เพิ่มเติมระบบ จากระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้ว

ขอบข่ายงานด้านฮาร์ดแวร์

จัดหาระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ที่เหมาะสมกับงานของบริษัทของลูกค้า

ให้คำปรึกษาวางแผนการใช้ Hardware และ Software ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

รับดูแลและบำรุงรักษา (MA) ระบบ Hardware และ Software ที่ได้ติดตั้ง

รับเชื่อมต่อ Computer ระหว่างสาขา เพื่อใช้งาน online Software Express

Copyright © 2009 , NEXGEN co.,ltd., All rights reserved